2-[(2-hydroxyethyl)(4-methylphenyl)amino]ethan-1-ol