3-(Trimethoxysilyl) propyldimethyl octadecyl ammonium chloride Powder