3-(Trimethoxysilyl) propyldimethyloctadecyl ammonium chloride Powder 99%