Dimethyltetradecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride Powder