Di(palmiticcarboxyethyl) Hydroxyethyl Methyl Ammonium Methylsulfate