methyl 4-hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinoline-3-carboxylate